Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันสำคัญ

พิธีไหว้ครูชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

              

ค้นหา