Get Adobe Flash player

ห้องเรียนสองภาษา (EP)

Welcome to Our Classroom

Hello all parents and visitors!


We are kindergarten 2/10, AnubarnSurin School. Our program is English.
We are glad to welcome all of you.

Let's have fun!

เผยแพร่วิดีโอ

เพลง Daddy fingers

รู้จักห้องเรียนสองภาษา (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเพิ่มพูนทักษะภาษาไทย

ตารางการสอนพิเศษ การเพิ่มพูนทักษะภาษาไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑๐-๑/๑๑ และชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑๐

การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

เดือน

วันเสาร์ที่

หมายเหตุ

มิถุนายน ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑ ๘ ๑๕ ๒๒ และ ๒๙

 

กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๖ ๑๓ ๒๐ และ ๒๗

 

สิงหาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๓ ๑๐ ๑๗ และ ๓๑

 

กันยายน ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๗ ๓๔ ๒๑ และ ๒๘

 

สอบกลางปี วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๕๖ และปิดเรียน วันที่ ๑๐-๒๗ ต.ค. ๕๖ เปิดเรียน ๒๘ ต.ค. ๕๖

พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๒ ๙ ๑๖ ๒๓ และ ๓๐

 

ธันวาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๗ ๑๔ ๒๑ และ ๒๘

 

มกราคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๔ ๑๑ ๑๘ และ ๒๕

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑ ๘ ๑๕ และ ๒๒

 

มีนาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑ และ ๘

 

สอบปลายปี วันที่ ๑๑-๑๔ มี.ค. ๕๗

 

ค้นหา